Shërbimet

Monitoring and Control of the Processes

Të gjitha proceset që përbëjnë sistemin e mbështetjes teknike të pajisjeve kirurgjike menaxhohen me ndihmën e platformës “IT” që mundëson monitorimin dhe menaxhimin e të gjitha procedurave.

Statusi i të mirave në dispozicion, depërtimi në produktet e dorëzuara dhe të përdorura, të blera dhe të shpenzuara, si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja e trajtimit dhe realizimit të çdo operacioni sigurohet përmes IT sistemit.

Rishikimi i të gjitha shërbimeve të përfunduara është baza për llogaritjet dhe faturimin. Ky sistem mundëson rrjedhje të vazhdueshme të informacionit dhe të të dhënave për zbatimin e aktiviteteve.

Shërbime Të Tjera

Funksioni i mirfilltë i sallave të operacionit

Zbulo Më Shumë

Mirëmbajtja dhe sterilizimi i instrumenteve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimit

Zbulo Më Shumë