Активности

За ЈПП

Јавното Приватно Партнерство како модел во процесот на стерилизација и управување со хируршки отпад претставува воведување во интегрирано управување со иновативни решенија за хирургија и здравствена заштита од болничка инфекција.

ЈПП во овој сегмент воспоставува централизиран систем за стерилизација на хируршки инструменти во универзитетски клиники и болници каде што се изведуваат операции, со цел да се подобри системот за стерилизација и да се намали ризикот од инфекции што се јавуваат како резултат на хируршки процедури.

Со воспоставувањето на ова Јавно Приватно Партнерство, во период од 15 оперативни години, услугата за интегрирано управување ќе биде финансирана, креирана, имплементирана и администрирана преку 4 Регионални Центри за Интегрирано Управување со Стерилизација, сè за потребите на Универзитетскиот Клинички Центар и други Болници во Република Северна Македонија кои имаат оперативни блокови (операциони сали).

Јавното Приватно Партнерство за Интегрирано Управување со Иновативни Решенија за Хируршки процедури и болнички инфекции воведува, во реално време, “интегрирано сценарио“ на нови протоколи, нова медицинска технологија и инструменти, како и посветени човечки ресурси за имплементирање на сертифицирани стандарди за извонредност, во контролата на ризик од инфекции во операционите сали.

Концептот на интегрирани решенија, имплицира дека Приватниот Партнер е одговорен да ги креира и управува со мноштво иновативни услуги насочени кон максимална ефикасност за намалување на ризикот од болнички инфекции во операционата сала. Во основа, концептот на интегрирани решенија се однесува на интеграција на четири различни делови на активности за управување со ризик:

Услужните делови на ЈПП се однесуваат на сите јавни болници на Националната Здравствена Служба што ќе бидат поддржани со услугите и опремата достапни од Приватниот Партнер.

Сегменти на ЈПП

Јавното Приватно Партнерство за Интегрирано Управување со Иновативни Решенија за Хируршки процедури и болнички инфекции се состои од неколку сегменти:

Бенефити

Главната придобивка од примената на иновативниот оперативен модел се состои во непосреден трансфер на знаење и искуство од страна на Приватниот Партнер во локалниот контекст каде што се спроведува интегрираната услуга. Главните предности и придобивки во операционата сала, кои произлегуваат од иновацијата во интегрираните услуги за поддршка на хируршките активности, се евидентни во зголемувањето на продуктивноста со намалување на времето на списокот на чекање за хируршки зафат и во подоброто управување со инфективниот ризик преку зголемено намалување на степенот на инфекции кои произлегуваат од хируршки сали. Исто така, Јавното Приватно Партнерство ќе има зголемен придонес за квалитетот на здравствениот исход, ограничен на инвазивни дијагностички и терапевтски активности заради воведување нови протоколи и иновативни уреди за поддршка на овие процедури. Покрај тоа, поради некои важни процеси во нашите интегрирани услуги што се регулираат со ригорозни процедури што се во согласност со регулаторните стандарди и кои не толерираат лично толкување, ЈПП ќе придонесе за стандардизација на јавниот здравствен сектор во земјата. Јавното Приватно Партнерство нуди поголема ефикасност и удобност за хируршкиот персонал, со елиминирање на несуштинските активности, како и за пациентот, со важно зголемување на безбедноста од инфективен ризик и подобро фокусирање на личното внимание од страна на здравствениот персонал, ослободено од нездравствени обврски.