Shërbimet

Funksioni i mirfilltë i sallave të operacionit

1. Pako me instrumente kirurgjikale

Instrumentet kirurgjikale vendosen në shporta metalike dhe zgjidhen sipas llojit të operacionit. Çdo shportë është e shënuar me një bar kod që përmban informacionin e saktë për llojin dhe numrin e instrumenteve. Për çdo specializim në kirurgji ka kategori të paracaktuara të instrumenteve në formën e grupeve - ku janë të ndarë në menyrë numerike dhe në kategori sipas modelit të instrumentit. Kirurgu ka mundësinë për të zgjedhur instrumentet sipas madhësisë, qëllimit dhe formës. Çdo enë ka dokumentacionin përkatës shoqërues në formën e një formulari: I pari, me numrin e saktë dhe përshkrimin e instrumenteve në enë dhe i dyti, brenda të cilit, gjatë procesit, të dhënat shtesë duhet të plotësohen nga ekipi që ka kryer operacionin, do të plotsohet me informata se çfarë do të përdoret nga çdo enë, si dhe sasia e materialeve harxhuese mjekësore të përdorura.

2. Depoja e magazinimit

Enët me komplete me instrumente kirurgjikale së bashku me materialin mjekësor të konsumueshëm ruhen në një depo, brenda çdo reparti kirurgjikal. Depoja është gjithmonë e vendosur në zonën mes hapësirave “të hapura” për lëvizjen e civilëve dhe zonave “të mbyllura” ku lëviz vetëm personeli mjekësor.

3. Përzgjedhja dhe selektimi i paketimit me instrumente kirurgjikale dhe materiale mjekësore të sterilizuara

Bazuar në nevojat, personeli mjekësor që koordionon operacionin zgjedh pajisjet dhe materialet e duhura: veshje të sterilizuar mbulesa për tavolinën e operacionit dhe çarçafë të përshtatshëm për pacientin

4. Transporti i brendshëm deri në sallën e operimit

Shefi mjekësor - nikoqiri i operacionit vendos enën me instrumente dhe materiale mbi tryezë. Infermierja e spitalit vesh një mantil kirurgjik steril dhe doreza sterile. Mbulesat sterile të disponueshme vendosen në sipërfaqet e kërkuara. Nikoqiri i operacionit hap enët dhe nxjerr shportat metalike. Pasi të happen, treguesi i enës ndryshon ngjyrën nga të gjelbërt në të kuqe. Në harmoni, ai rregullon instrumentet në tavolinën e instrumenteve kirurgjikale dhe i numëron ato. Personi nga spitali administron formularin e regjistrimit.

5. Përgatitja e pacientit dhe ekipit kirurgjik

Pacienti shtrohet në sallën e operacionit, vendoset në tavolinën e operacionit dhe mbulohet në mënyrë të përshtatshme me çarçafë të sterilizuar. Ekipi kirurgjikal arrin të marrë pjesë në operacion. Pasi pacienti dhe i gjithë ekipi kirurgjikal të mbulon siç duhet, tabela Mayo me instrumentet e sterilizuara sillet në tavolinën e operacionit.

6. "“Mayo” – tavolina për instrumentet kirurgjikale

Me përfundimin e kësaj procedure, gjithçka është gati dhe procedura mund të fillojë! Nëse gjatë operacionit kirurgu ka nevojë të përdor instrumente shtesë, nikoqiri i operacionit mund të kërkojë shtesë. Hapja bëhet në sallën ku tashmë është vendosur një regjim i sterilizuar.

7. Trajtimi pas operacionit të pacientit dhe të personelit mjekësor

Nikoqiri heq çarçafët mbrojtës nga pacienti dhe i vendos ato në një kosh të posaçëm për mbeturina mjekësore. Pastaj, sipas protokolleve të spitalit, pacienti nxirret nga salla e operacionit. Personeli mjekësor heq rrobat për një përdorim dhe i vendos ato në shportën për mbeturina mjeksore dhe largohet nga salla e operacionit.

8. Trajtimi post-kirurgjik i instrumenteve

Nikoqiri i operacionit mbledh instrumentet në shporta metalike dhe i vendos ato në një kuti metalike të përshtatshme të mbushur me tretës për dekontaminim. - "Didecyl -dimethyl ammonium chloride". Pas 15 minutash, personi nga spitali transferon shportat në enën në të cilën ishin të paketuara më parë. Përsëri të mbyllura dhe të sigurta për transport, enët vendosen në një “karrocë anijesh”, të përshtatshme për transportimin e enëve të shumtë në të njejtën kohë.

9. Trajtimi post-kirurgjik i mbeturinave

Rrethi i procesit në sallën e operacionit është i kryer. Nikoqiri e vendos mantelin e tij në kosh dhe e mbyll atë. Largohet nga salla. Nxirret “shporta e zezë”e mbyllur me mbeturina. Transporti i shportave jashtë repartit kirurgjik bëhet në përputhje me direktivat lokale për mbrojtjen e mjedisit nga rreziku i kontaminimit biologjik.

10. Trajtimi post-operativ i sallës së operacionit

Të punësuarit nga spitali pastrojnë terësisht sallën e operacionit, që pason me një proces të dezinfektimit me substancën aktive duke përdorur një metodë të patentuar “Hygienio” që mundëson shpërlarje me avull, duke lënë një shtresë dezinfektues në secilën sipërfaqe. Zona mund të përdoret pas 5 minutash dezinfektimi aktiv.

Shërbime Të Tjera

Funksioni i mirfilltë i sallave të operacionit

Zbulo Më Shumë

Mirëmbajtja dhe sterilizimi i instrumenteve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimit

Zbulo Më Shumë